CPF  รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2021”

CPF  รับรางวัลเกียรติคุณ “เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนปี 2564 Sustainability Disclosure Award 2021” จากสถาบันไทยพัฒน์ สร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใส


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF รับรางวัลเกียรติคุณจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนปี 2564 Sustainability Disclosure Award 2021 จากสถาบันไทยพัฒน์ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากลด้วยความโปร่งใสรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

โดยวันนี้่ (17 ธ.ค.64) สถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure  ประจำปี  2564  ซึ่งปีนี้  ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน  Sustainability Disclosure Award 2021

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร CPF กล่าวว่า รางวัลเกียรติคุณดังกล่าว สะท้อนความก้าวหน้าในการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของซีพีเอฟแก่ผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และได้รับการทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกคน โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับรางวัลเกียรติคุณเป็นระดับสูงสุดของรางวัล SDA ในการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโดดเด่น 3 ด้าน ประกอบด้วยความสมบูรณ์ของรายงาน (Completeness) ความเชื่อถือได้ของรายงาน (Credibility) และการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication)

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการตั้งเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืนใหม่ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนการเดินหน้าสู่ทศวรรษแห่งการลงมือทำตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ  เพื่อความยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการสร้างความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ” นายวุฒิชัย กล่าว 

ด้านนายวรณัฐ  เพียรธรรม  ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า  รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน สะท้อนให้เห็นว่า ซีพีเอฟ มีการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนโดดเด่นตามเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่การผลิต ตลอดจนผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง นับเป็นการแบ่งปันสังคมช่วยยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้การมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนในปี 2564  แบ่งออกเป็น  3 ประเภทรางวัล ได้แก่  รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ  40 แห่ง  ประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) มีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ  45 แห่ง  และกิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) มีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ 20 แห่ง

Back to top button