PTG รับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย” ปี 64

PTG รับรางวัล “จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย” ประจำปี 64 ภายใต้แนวคิด “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ”


นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG รับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ปีที่ 19 พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆนี้

โดยรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บริษัทอื่นๆ ให้หันมาตระหนักและนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารงานขององค์กร เพื่อให้ประเทศชาติและองค์กรเติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

Back to top button