“อเบอร์ดีน” สัมมนาออนไลน์ “private capital market“ 24 มี.ค.นี้

“บลจ.อเบอร์ดีน” เชิญร่วมรับฟัง Virtual Seminar ในหัวข้อ "กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์" 24 มี.ค.65 เวลา 16.00-17.00 น.


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน เชิญร่วมรับฟัง Virtual Seminar ในหัวข้อ “กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์ (ABPCAP)” กองแรกในไทย สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ด้วยกองทุนหลักที่มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี exposure ใน Private Equity Private Debt โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ REITs ผ่านกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV I – Listed Private Capital Fund เพื่อโอกาสในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคมนี้ เวลา 16.00-17.00 น.

โดยรับชมได้ผ่าน link: https://abrdn.zoom.us/j/94496095813 หรือสแกน QR Code ได้เลย

ทั้งนี้ สามารถทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

Back to top button