TIDLOR ส่งมอบความรู้การเงิน ผ่าน “โครงการกำลังใจ” สู่ผู้ก้าวพลาด

TIDLOR จัดกิจกรรมโครงการ “กำลังใจ” ถ่ายทอดวิธีการใช้ VDO E-learning ส่งมอบหลักสูตรความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ ต่อยอดความรู้ที่ยั่งยืนให้ผู้ก้าวพลาด


นางสาวนิภา วนิชวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดยนำทีมคณะผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม เปิดเผยว่า บริษัทจัดกิจกรรมส่งมอบความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ก้าวพลาดในโครงการกำลังใจ

นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการใช้สื่อ VDO E-learning หลักสูตรความรู้พื้นฐานการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือการจัดอบรมจำนวน 12 ตอน การใช้แบบฝึกหัดสำหรับผู้ก้าวพลาด รวมถึงวิธีการใช้งานคู่มือการจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรือนจำหรือเจ้าหน้าที่ผู้อยู่ในโครงการกำลังใจทั่วประเทศ สามารถจัดการฝึกอบรม ให้ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ก้าวพลาด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ภารกิจคืนคนดีกลับสู่สังคม

ทั้งนี้ ตามเจตนารมณ์ของโครงการกำลังใจฯ ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายขวัญไชย สันติภราภพ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา และเรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน จังหวัดสุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button