“กรมเชื้อเพลิง” รับมอบค่ารื้อถอนสิ่งติดตั้ง “แหล่งก๊าซบงกช”

“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ” รับมอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชจาก PTTEP หลังสิ้นอายุสัมปทาน


นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า การส่งมอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง ที่ส่งมอบในวันนี้ เป็นการดำเนินงานตามกฎหมายของผู้รับสัมปทาน โดยเป็นขั้นตอนหนึ่งภายใต้แผนงานส่งมอบสิ่งติดตั้งตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง (Asset Transfer Agreement) ของแหล่งบงกช ที่ได้ลงนามร่วมกันระหว่างกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP ในฐานะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม

ทั้งนี้เพื่อให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินำไปใช้จ่ายในการดำเนินการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบแทน PTTEP ภายหลังสิ้นอายุสัมปทานของแหล่งบงกช และไม่ใช้งานสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบแล้ว ซึ่งแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข 15 ซึ่งจะสิ้นอายุสัมปทานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 และแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข 16 และ 17 ซึ่งจะสิ้นอายุสัมปทานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ตามลำดับ

​โดยก่อนการส่งมอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบดังกล่าวนี้ PTTEP ได้ส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และบำรุงรักษาสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ รวมถึงเอกสารสนับสนุนการผลิตอื่น ๆ เพื่อประโยชน์  ในการบริหารจัดการสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช (แปลง G2/61) ต่อจากบริษัท ปตท.สผ. ให้สามารถดำเนินการผลิตปิโตรเลียมได้อย่างต่อเนื่องหลังสิ้นอายุสัมปทาน เพื่อรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Back to top button