“ธนชาตประกันภัย” ยกระดับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผล 1 มิ.ย.65

“ธนชาตประกันภัย” ยกระดับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจัดการความยินยอมหรือใช้สิทธิตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง มีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบวันที่ 1 มิ.ย.65


นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยบริษัทมีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในส่วนของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศในระดับสากล ตลอดจนการใช้สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม หรือสิทธิอื่นใดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจัดการความยินยอมหรือใช้สิทธิตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง

โดยธนชาตประกันภัย ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณและบทบัญญัติของกฎหมาย ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และตระหนึกถึงสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา มีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติของสำนักงาน คปภ.

“รวมถึงมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านนโยบาย ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการทำงาน ด้านการโอน หรือเปิดเผยข้อมูลไปยังคู่ค้าหรือบุคคลภายนอก ด้านบุคลากรโดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การันตีได้ว่าทุกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัยและได้รับการดูแลตามที่กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด” นายพีระพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ ลูกค้าธนชาตประกันภัย สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่เว็บไซต์ธนชาตประกันภัย www.thanachartinsurance.co.th หัวข้อนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล E-mail: [email protected] หรือ ศูนย์บริการข้อมูลส่วนบุคคล โทรศัพท์ 0-2308-9369 (ในวันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 น. – 17:00 น.)

Back to top button