TIPH เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการ เยี่ยมชมโรงงาน จ.นครปฐม

TIPH เปิดบ้านต้อนรับเข้าคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าในกระบวนการผลิต รวมทั้งนวัตกรรมการผลิตของโรงงานทานตะวันอุตสาหกรรม อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม


นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ THIP นำคณะกรรมการและคณะกรรมการอิสระชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย นายฐิติศักดิ์ สกุลครู , นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ , นางสาวศศิธร วงศ์วิไล, นายนิวัตร์ บางเสงี่ยม, นายอัษฎากร ลิ้มปิติ (ที่ 3 จากขวา) และนายธนัย ชรินทร์สาร (ที่ 2 จากขวา) เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าในกระบวนการผลิต รวมทั้งนวัตกรรมการผลิตของโรงงานทานตะวันอุตสาหกรรม อ้อมใหญ่ จ. นครปฐม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการสร้างการรับรู้และการสื่อสารร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการของบริษัท

Back to top button