TEKA มอบห้องสมุดคอนเทนเนอร์ “รร.วัดชัฏใหญ่” จ.ราชบุรี

TEKA จัดโครงการ “Build for Kids : พลังฑีฆา สร้างฝัน ปันรัก” มอบห้องสมุดคอนเทนเนอร์ขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ จ.ราชบุรี


นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) หรือ TEKA เปิดเผยว่า จากภาพรวมอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณของเศษวัสดุที่เหลือใช้สูงตามไปด้วย TEKA จึงวางแนวทางในการบริหารจัดการ และความมุ่งมั่นในการสานต่อโครงการเพื่อสังคม ช่วยลดปัญหาการจัดการขยะจากเศษวัสดุก่อสร้างภายในหน่วยงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญในฐานะนักสร้าง นำทีมวิศวกร และทีมงานคุณภาพของบริษัท เดินหน้ากิจกรรม Build for Kids”

สำหรับโครงการ “Build for Kids : พลังฑีฆา สร้างฝัน ปันรัก” เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างที่มีสภาพดี ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีในมือ มาสร้างเป็นห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ เติมจินตนาการให้เด็กเป็นนักอ่าน และนักสร้างสรรค์ ส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดชัฏใหญ่ จ.ราชบุรี พร้อมมอบชุดหนังสือ และบล็อกตัวต่อ ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ในการแข่งขันบล็อกตัวต่อ เพื่อเติมพลังให้แก่นักสร้างตัวน้อยให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตอย่างมีคุณภาพสู่สังคมต่อไป

โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้ภารกิจครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่สะท้อน DNA ของ TEKA ผ่านกิจกรรม สนับสนุนเยาวชน และบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจควบคู่การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ที่สำคัญคือ “การศึกษา” เป็นรากฐานการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ

อย่างไรก็ดี โครงการนำวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างที่มีสภาพดีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ นอกจากจะช่วยสร้างพลังในการเรียนรู้แล้ว ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของ TEKA ในฐานะบริษัทก่อสร้างชั้นนำอันดับต้นๆ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพงานมาเป็นอันดับหนึ่ง ควบคู่กับการนำร่องเป็นบริษัทก่อสร้างที่มีการจัดตั้งหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรอบโครงการก่อสร้างอย่างจริงจัง เพื่อใส่ใจคุณภาพชีวิตที่ดี และทั้งหมดนี้เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG)

Back to top button