“ศุภชัย เจียรวนนท์” รับปริญญา “ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” สาขาการจัดการ ม.หอการค้าไทย

“ศุภชัย เจียรวนนท์” รับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ประสาทปริญญาบัตรในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ณ อาคาร 24 ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยมี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย และ นายสนั่น อังอุบลกุล ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย Mr.Harald Link ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาประจำสภามหาวิทยาลัย นายเกริกไกร จีระแพทย์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ (อุปนายก) และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้า พร้อมด้วยครอบครัวอันมี นางบุษดี เจียรวนนท์-ภริยา, นายกรวัฒน์ เจียรวนนท์-บุตรชาย, และนางสาวกมลนันท์ เจียรวนนท์-บุตรสาว ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับโอกาสนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าได้จัดงานเลี้ยงฉลองเพื่อแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ประจำปี 2562-2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราภิชาน, ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์,  นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการ บริษัทนงนุชแลนด์สเคป แอนด์ การ์เด้น ดีไซน์ จำกัด ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ

ส่วนของดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 มี จำนวน 3 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระปกเกล้า, นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ และนายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงิน

Back to top button