MONO-“สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อน้อง “รร.วัดเชิงเลน” จ.นนทบุรี

MONO ผนึก “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อน้อง พร้อมมอบชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 200 ชุด “โรงเรียนวัดเชิงเลน” จ.นนทบุรี


นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO พร้อมด้วย นางสาวจันทิมา สุรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา, นายสุธี เปรมบุญ ผู้จัดการฝ่ายงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และตัวแทนพนักงานและนักศึกษาฯ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดเชิงเลน จ.นนทบุรี ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกอันดีการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะให้แก่เยาวชนไทย

พร้อมกันนี้ทาง MONO ยังได้ส่งมอบชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ โรงเรียนวัดเชิงเลน และร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกด้วย โดยมี คุณจวน วงษ์ปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน และคณะนักเรียน รวม 40 คน ให้การตอบรับร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ โรงเรียนวัดเชิงเลน จ.นนทบุรี เมื่อวันก่อน

สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยลดขยะในหลุมฝังกลบและช่วยสร้างจิตสำนึกในการแยก-ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ตามกลยุทธ์การดำเนินงาน MONO NEXT C.A.R.E : สนับสนุนชุมชน-สื่อสารความรู้, สร้างความร่วมมือในชุมชน และพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ, ลดการใช้ทรัพยากร-นำขยะกลับมาใช้ใหม่, การดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

Back to top button