JR ผนึก “ทช.” ปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก” 40 ไร่ จ.สมุทรปราการ

JR ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก” จำนวน 40 ไร่ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนชายทะเลบ้านสีลัง จ.สมุทรปราการ


นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ และ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR ถ่ายภาพร่วมกับ นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก” ภายใต้โครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า พื้นที่ จำนวน 40 ไร่ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนชายทะเลบ้านสีลัง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

Back to top button