SUN คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น “ภาคีเครือข่าย”

SUN ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสาขา “ภาคีเครือข่าย” ภาคเอกชนดีเด่น ขับเคลื่อนการศึกษาด้านการเกษตรของไทย นำความรู้ไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต


บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ภาคีเครือข่าย กศน. ดีเด่น ซึ่งมอบให้กับองค์กรเอกชนที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และสนับสนุนการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางการเรียนรู้ระหว่างการศึกษานอกระบบ ในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษา และร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ผลักดันหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวานที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา กศน. ที่สนใจในการทำการเกษตร ได้มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการปลูกข้าวโพดหวาน และการนำใช้เทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ

โดยใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีทักษะ และความเข้าใจถึงกระบวนการเพาะปลูก และนวัตกรรมต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

สำหรับในปี 2565 บริษัทได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สาขา ภาคีเครือข่าย ประเภท หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่น จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งบริษัทมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาด้านการเกษตรของไทยที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต และบริษัทยังมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรด้านเกษตร เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

Back to top button