TVO ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” 6 ปีซ้อน พ่วง CGR ดีเลิศระดับ 5 ดาว

TVO ติดอันดับรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” THSI ประจำปี 65 เป็นปีที่ 6 พร้อมผลการประเมิน CGR ดีเลิศระดับ 5 ดาว


นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 65 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

โดยกำหนดเป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรไฟฟ้า พลังงาน น้ำ ของเสียจากการกระบวนการผลิต และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการนำประเด็นด้านความยั่งยืนผสานเข้ากับการดำเนินงานทุกด้าน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

พร้อมกันนี้ บริษัทยังคว้าคะแนนประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) โดยได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 47 บริษัท Top Quartile ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ล้านบาท จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รวมถึงได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

Back to top button