MTC รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2022”

MTC รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2022” ในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2


นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brands 2022” ในฐานะสุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022” อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยรางวัลดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรปริญญาโท สาขาจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเครื่องมือในการวัดมูลค่าแบรนด์ หรือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ในการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรภูมิภาคอาเซียน ชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาแบรนด์ขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

Back to top button