SCGC คว้ารางวัล “Asia’s Greatest COO 2023”

SCGC รับรางวัล Asia’s Greatest COO 2023 จากความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ ยกระดับ Operational Excellence ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ได้รับรางวัล Asia’s Greatest COO 2023 จากงาน Asian Business & Social Forum 2023 (ABSF) จัดขึ้นโดยนิตยสาร AsiaOne มีเดียชั้นนำของเอเชีย โดยมีนายมงคล เฮงโรจนโสภณ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ SCGC เป็นผู้รับมอบทั้งนี้พิจารณาจากความเป็นผู้นำที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและเอเชียด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งนำมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเห็นผลเชิงประจักษ์ตลอดทั้งซัพพลายเชน

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ SCGC เปิดเผยว่า SCGC ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ตลอดซัพพลายเชน โดยนำเทคโนโลยีด้านข้อมูล (Data Technology) มาผนวกกับเทคโนโลยีด้านการปฏิบัติงาน (Operational Technology) เพื่อยกระดับ Operational Excellence ให้สูงขึ้นไปอีกขั้น อีกทั้งการนำระบบแมชชีน เลิร์นนิ่ง มาใช้เพื่อคาดการณ์ราคาวัตถุดิบ การใช้ Optimization Model เพื่อให้การตัดสินใจเดินเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบ Realtime Performance Management เพื่อให้ทราบข้อมูลการเดินเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนแผนการผลิตให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดได้อย่างทันท่วงที

รวมถึงระบบ Digital Reliability Platform (DRP) ซึ่งช่วยดูแลการบริหารจัดการประสิทธิภาพของเครื่องจักรแบบครบวงจร ช่วยให้สามารถเดินเครื่องจักรได้ดี และบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้นำระบบ Digital Commerce Platform (DCP) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายและตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ SCGC ยังขับเคลื่อนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Green Manufacturing โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดวิกฤตโลกร้อน โดยมุ่งให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับการพิจารณามอบรางวัล Asia’s Greatest COO 2023 Award ให้กับ SCGC ในครั้งนี้ เนื่องจากผลงานทางด้านปฏิบัติการที่มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต อาทิ โครงการความร่วมมือระหว่าง SCGC และ AVEVA ในการพัฒนา “Digital Reliability Platform” หรือ DRP รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลทวิน การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยบริหารความแม่นยำในการจัดการโรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร

Back to top button