MINT รับรางวัล “Most Innovative Deal” เวที ThaiBMA Best Bond Awards 2022

MINT คว้ารางวัล Most Innovative Deal ในงานประกาศรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย


นางสาวรวิกานต์ อินชัยวงศ์ รองประธานฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ MINT เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Most Innovative Deal จากงานประกาศรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) จัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ MINT ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 (MINT e-Bond) ซึ่งถือเป็นหุ้นกู้ภาคเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่เสนอขายหุ้นกู้แบบไร้ใบหุ้นกู้ (Scripless) 100% แก่นักลงทุนทั่วไป ในการนี้บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือของธนาคารและสถาบันการเงินพันธมิตร 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร เพื่อส่งเสริมลดการใช้กระดาษให้สอดคล้องกับเทรนด์รักษ์โลก พร้อมทั้งสนับสนุนนวัตกรรมตลาดตราสารหนี้ในยุคดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Back to top button