TEAMG มอบทุน “บุตรพนักงาน” เรียนดี ประจำปี 66

TEAMG สานฝันการศึกษา มอบทุนบุตรพนักงานเรียนดี ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ทีมกรุ๊ป


นายอำนาจ พรหมสูตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ในโอกาสครบรอบ 45 ปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 53 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดนวลจันทร์ จำนวน 30,000บาท ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนวลจันทร์ จำนวน 10,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดบุญศรีมุนีกรณ์ จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 209,000 บาท โดยมี ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชวลิต จันทรรัตน์ กรรมการบริษัท ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

Back to top button