PHG จัดกิจกรรม CSR “แบ่งปัน เพื่อน้อง”

กลุ่ม PHG ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับ อบจ.ปทุมธานี จัดกิจกรรม “แบ่งปัน เพื่อน้อง”


บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PHG ประกอบธุรกิจหลักคือให้บริการทางการแพทย์ภายใต้ กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ซึ่งประกอบไปด้วย โรงพยาบาลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต มีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวมทั้งหมด 270 เตียง PHG มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกว่า 36 ปี

พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 20 สาขา และให้บริการศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง ที่มีศักยภาพในการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด หรือ Open Heart Surgery  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวใน สปสช. เขต 4 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการทำหัตถการรักษาหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน ระดับ 1

และที่สำคัญกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตยังมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางแม่และเด็ก โดยโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและต่อยอดศักยภาพทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางผู้สูงอายุและ โรคผู้หญิง หรือโรคทางนรีเวชกรรม อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของการรักษาแบบตติยภูมิ

PHG ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “แบ่งปัน เพื่อน้อง” จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่องทุกปี

บริษัทได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อการดูแลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมมาภิบาลที่ดี โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางอบจ.ปทุมธานี ดังนี้

ออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการ โดยนพ.ธีรนันท์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต

มอบเงินสนับสนุนสถานศึกษา โดยนายรณชิต แย้มสอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PHG สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียน นำโดย พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และคณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนวัดจันทาราม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

สำหรับกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “แบ่งปัน เพื่อน้อง” ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพ รวมไปถึงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทาราม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และมอบเงินสนับสนุนให้แก่สถานศึกษา นอกจากนั้นยังมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล และได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย

Back to top button