CPF คว้ารางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 66” ตอกย้ำเป้าหมาย “ครัวของโลก”

CPF เข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 66 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น มุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ชูโครงการ “ไก่ไทยจะไปอวกาศ” พร้อมจัดตั้งศูนย์วิจัย-พัฒนานวัตกรรม 4 แห่ง ตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจแบบครบวงจร


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF รับ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 66” ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สะท้อนการเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจร ที่มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างโดดเด่น ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์  กระบวนการ ไปจนถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ชูโครงการ “ไก่ไทยจะไปอวกาศ” สร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเป็น “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืน

โดยในพิธีมอบ รางวัลนวัตกรรมประจำปี 66 ซึ่งจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อยกย่ององค์กรไทยที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมภายในองค์กรซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความยั่งยืน

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร CPF รับรางวัลชนะเลิศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 66” ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ จาก รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งนี้ นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ พร้อมกับ นายพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง และ นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล CPF พร้อมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมด้วย

นายประสิทธิ์ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และมีการพัฒนาตลอดเวลา ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรับมือความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภคทั่วโลกอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต

“รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจขององค์กรและพนักงานทุกคน ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร หรือ CPF Ways โดยเฉพาะค่านิยม การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และแนวคิด “พอใจในวันเดียว” ของท่านประธานอาวุโส นายธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ส่งเสริมให้ทุกคนไม่หยุดที่จะคิด ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหาร  ซีพีเอฟมีเป้าหมายผลิตภัณฑ์อาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก” นายประสิทธิ์กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ นำโครงการ “ไก่ไทยจะไปอวกาศ” เป็นตัวอย่างของโครงการที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการปรับปรุงการทำงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่วัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่มีความปลอดภัยไร้สารตกค้าง 100% รสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ (Space Food Safety Standard) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การ NASA ที่นักบินอวกาศสามารถทานได้

นอกจากนี้ ยังยึดมั่นในภารกิจสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ที่ดีต่อสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ให้ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย ปลอดสาร มีรสชาติที่ดี ในราคาที่เข้าถึงได้ ด้วยการนำมาตรฐานการบริหารนวัตกรรมระดับโลกขับเคลื่อนธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน

รวมทั้งร่วมปกป้องและพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างผลกระทบทางบวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ทั้งนี้ การก้าวสู่ “องค์กรแห่งนวัตกรรม” บริษัทฯ ได้นำระบบและมาตรฐานสากลพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น พร้อมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาธุรกิจการลงทุน (CPF Venture) ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับสตาร์ทอัพทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่เอื้อให้มีการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 4 แห่ง เพื่อตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่อาหารสัตว์ (Feed) การเลี้ยงสัตว์ (Farm) อาหาร (Food) และวิศวกรรม (Engineering) ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

Back to top button