ITEL ติดโผ “หุ้นยั่งยืน” 4 ปีซ้อน

ITEL ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings 2566 ระดับ A ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำยึดถือหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น


บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ให้บริการติดตั้งโครงข่าย และให้บริการพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูลหรือดาต้า เซ็นเตอร์ (Data Center) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

โดยได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings 2566 ระดับ A หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment หรือ (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งการประเมินนี้จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และITEL เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ผ่านการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่กับการยึดถือหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการเป็นธุรกิจที่พร้อมสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Back to top button