BBGI คว้าเรตติ้งระดับ AA “หุ้นยั่งยืน” SET ESG Ratings 2023

BBGI ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings 2023 อยู่ในระดับ “AA” สะท้อนการดำเนินงานตลอด 6 ปี เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล


นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า บริษัทได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ประจำปี 2566 อยู่ในระดับ “AA” (คะแนนรวม 80-89) ตั้งแต่ปีแรกหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2565

โดยผลการประเมินหุ้นยั่งยืนปี 2566 นี้ สะท้อนการดำเนินงานตลอด 6 ปีที่ผ่านมาที่บริษัทได้แสดงถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG Model) ซึ่งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และความสำเร็จจากการผลักดันนโยบายด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) ต่อไป

Back to top button