TTW ปลื้ม! ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” SET ESG Rating ระดับ AA

TTW ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating” ในระดับ AA ปี 66 สะท้อนการดำเนินงานภายใต้กรอบ ESG พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสังคม-สิ่งแวดล้อม โดยตระหนักผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างสมดุล


บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating” ในระดับ AA ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings สะท้อนให้เห็นว่า TTW ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ เป็นบริษัทที่มีการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) อีกทั้งพร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างสมดุล

ขณะที่นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ TTW เปิดเผยว่า การได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Rating” ในระดับ AA นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดี บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นของ TTW  ในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ

โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม TTW มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน

Back to top button