SAWAD จับมือ “สภาองค์กรของผู้บริโภค” หารือแก้ปมลูกค้าผิดนัดชำระหนี้

SAWAD ผนึก “สภาองค์กรของผู้บริโภค” ร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหาลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ชี้ยึดแนวความช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายและเป็นธรรม


นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่าบริษัทได้ประสานความร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคหารือแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อลูกค้ากลุ่มดังกล่าว

โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการแก้ปัญหาตามที่เกิดการร้องเรียนผ่านสภาองค์กรของผู้บริโภค และลูกค้าที่ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญามาโดยตลอดถึงแม้ลูกค้าจะอยู่ในขั้นตอนกฎหมายแล้วลูกค้าก็ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสาขาของบริษัทได้ทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทได้มีการเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อไกล่เกลี่ยและแก้ไขหนี้ของลูกค้าอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อด้วยความเป็นธรรมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงพร้อมให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหา โดยยึดมั่นในพันธกิจของบริษัทที่พร้อมช่วยเหลือลูกค้าให้เข้าถึงเงินทุนในระบบอย่างถูกต้องตามนโยบายของภาครัฐในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงบริษัทมั่นใจว่าสินเชื่อของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย และประกอบธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

Back to top button