“ตลท.” จับมือ “วารสารการเงินธนาคาร” จัดงาน SET Awards ปี 67

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมวารสารการเงินธนาคาร จัดงานประกาศรางวัล “SET Awards” โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัล Business Excellence และ Sustainability Excellence ให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนแล้ว


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของการดำเนินงาน เดินหน้าสร้างอนาคตสำหรับทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด Make it “Work” for Every Future โดยการจัดงาน SET Awards ประจำปี 2567 ร่วมกับวารสารการเงินธนาคารต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เพื่อยกย่องบริษัทที่มีความโดดเด่นเป็นองค์กรต้นแบบในตลาดทุนทั้งด้านการดำเนินงานและด้านคุณภาพ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลาดทุนไทย ควบคู่การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

“รางวัล SET Awards เป็นรางวัลสำคัญที่สะท้อนถึงกลไกสำคัญในการวางรากฐานและยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศของตลาดทุนไทย และได้รับการยอมรับในแวดวงตลาดทุนไทยและสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งในปีนี้ ได้มีการปรับปรุงเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นของรางวัล SET Awards เพื่อให้สอดคล้องการปรับปรุงเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นและเสถียรภาพในตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญบริษัทจดทะเบียน และผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนที่สนใจเข้าร่วมรับการพิจารณารางวัล SET Awards สามารถส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งกลุ่มรางวัล Business Excellence และ Sustainability Excellence ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ประกาศผล และมอบรางวัล SET Awards ในเดือนตุลาคม 2567” นายภากร กล่าว

ทั้งนี้ ประเภทรางวัลที่บริษัทจะต้องส่งข้อมูลประกอบการพิจารณารางวัลสำหรับกลุ่มรางวัล Business Excellence ได้แก่ รางวัล Best Investor Relations Awards รางวัล Best Innovative Company Awards รางวัล Deal of the Year Awards รางวัล Best Securities Company Awards และ รางวัล Best Asset Management Company Awards-ESG

สำหรับกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ได้แก่ รางวัล Sustainability Awards และรางวัล Supply Chain Management Awards ส่วนรางวัลประเภทอื่น ๆ จะพิจารณาจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards และคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards กล่าวว่า การมอบรางวัล SET Awards ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง

โดยปี 2567 เป็นการจัดงานเป็นปีที่ 21 คณะทำงานฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์รางวัล Best Investor Relations Awards และ Best Asset Management Company Awards-ESG โดยเพิ่มน้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

รางวัล SET Awards แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล ได้แก่ 1) กลุ่มรางวัล Business Excellence มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มรางวัลมีสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) เป็นผู้ทำการประมวลผลรางวัล นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

Back to top button