SAK ประชุมผู้ถือหุ้นปี 67 อนุมัติปันผล-เปิดแผนธุรกิจปี 67

SAK ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 67 อนุมัติปันผล 0.15 บาท/หุ้น ขึ้น XD 29 เม.ย. 67 จ่าย 17 พ.ค. 67 นี้ พร้อมฉายภาพธุรกิจปี 67 ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินครบวงจรแก่เกษตรกรและประชาชน


ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร นางสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการอิสระ นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ นางเรณู วิลาศรี รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชีและการเงิน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK

โดยเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 67 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดผลการดำเนินงานปี 66 ที่อัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น รวม 314.4 ล้านบาท โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 เม.ย. 67 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พ.ค. 67 นี้

อีกทั้งเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่บริษัทฯ พร้อมโชว์วิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจในปี 67 ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อมอบโซลูชั่นทางการเงินครบวงจรแก่เกษตรกรและประชาชน

Back to top button