PCC ลงนาม MOU “เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ร่วมพัฒนา “Technology Platform”

PCC จับมือ “เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ร่วมพัฒนา “Technology Platform” หวังนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ


นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายอมร แดงโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้าง Digitalization and Automation Solution Innovative Cluster ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือในการพัฒนา Technology Platform และ Innovative Cluster ของอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ 1. Digitalization and Automation and ESG Solution และ 2. Bamboo-based Innovative Product Conversion เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

โดยมีขอบเขตความร่วมมือสนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่เกิดจาก ความร่วมมือนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย และเชิงสาธารณะ โดยงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

Back to top button