Fuqua School of Business

  • สารพันชาวหุ้น

    ‘เงินเฟ้อ’ รุนแรงถาวร

    ช่วงนี้ได้ยินว่าราคาสินค้าจะสูงขึ้นและจะทำให้เกิดเงินเฟ้อที่จะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนทั่วทุกมุมโลก

Back to top button