International Labour Organization

  • สารพันชาวหุ้น

    อย่าบิดเบือน ILO

    คนไทยทั้งประเทศถูกรัฐบาลทำให้เข้าใจว่า อนุสัญญา ILO 87, 98 คือการให้สิทธิแรงงานพม่า เขมร ลาว แล้วไอ้กันมันเสือกอะไร ในเมื่อทรัมป์ก็ไล่ตะเพิดแรงงานต่างด้าว

Back to top button