EE สู้ไม่ไหว งบ Q3/59 ขาดทุนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว


บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/59 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.59 (รวมบริษัทย่อย) มีขาดทุนสุทธิ 90.63 ล้านบาท หรือขาดทุนสุทธิ 0.0326 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 151% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 36.04 ล้านบาท หรือมีขาดทุนสุทธิ 0.013 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวขาดทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการตั้งบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่างานระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล จำนวน 86.66 ล้านบาท ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ขณะที่ ผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกขาดทุนสุทธิ 93 ล้านบาท หรือ 0.0335 บาทต่อหุ้น ลดลง 64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 56.66 ล้านบาท หรือ 0.0204 บาทต่อหุ้น

Back to top button