ครม.ไฟเขียวมาตรการภาษีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใต้-ขยายเวลายื่นแบบชำระภาษี

ครม.อนุมัติมาตรการภาษีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ พร้อมขยายเวลายื่นแบบชำระภาษีอากรใน 12 จังหวัด จากเดิมภายในเดือน ม.ค. และ ก.พ.60 เป็น 31 มี.ค.60 โดยไม่เสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา หวังบรรเทาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม


นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ 12 จังหวัด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ประกอบด้วย พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ โดยจะออกมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้บุคคลธรรมดา รวมทั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไปร่วมกันบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเห็นสมควรให้สามารถนำจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.60 มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ 1.5 เท่า ซึ่งจะแยกเป็น 2 กรณี

กรณีบุคคลธรรมดา สามารถนำเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ 2.กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

“กรณีของบุคคลธรรมดาจะสามารถหักลดหย่อนได้เฉพาะที่บริจาคเป็นเงินเท่านั้น และเมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลจะสามารถนำมาหักได้ทั้งการบริจาคเป็นเงิน หรือทรัพย์สิน สิ่งของ แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ จะต้องไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ” นายณัฐพร กล่าว

พร้อมกันนี้ ยังเห็นควรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติใน 12 จังหวัด จากเดิมที่จะต้องยื่นแบบชำระภาษีสำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ภายในเดือน ม.ค. และ ก.พ.60 ออกไปเป็นยื่นภายใน 31 มี.ค.60 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยดังกล่าวจนทำให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในหลายท้องที่ไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติ และไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอาการได้ภายในกำหนด

Back to top button