ครม.ไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

ครม.ไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน หวังเพิ่มมูลค่า-ยกระดับทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ.2559-2563 เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับของทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน จากเดิมที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองหลัก เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ หัวหิน และพัทยา ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนโดยตรง

“การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ก็เป็นการนำวิถีชีวิตของชุมชนมาเป็นจุดขายเหมือนในประเทศญี่ปุ่น เป็นการยกระดับการท่องเที่ยวให้ลงไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริง” นายกอบศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย

1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณภาพทักษะ และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บนฐานความพอเพียงและความรู้

2.การส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของต้นทุนทรัพยากรชุมชน สู่การเป็นสินค้าและบริการบนฐานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับต่างๆ

3.การพัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลย์ของความสุขอย่างเท่าเทียมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว

4.การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ และการทำงานเชื่อมอยู่เชิงเครือข่ายประชารัฐที่มีเอกภาพ มั่นคง และยั่งยืน

5.การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสนอ ครม.เพื่อทราบต่อไป

Back to top button