ตลท.ออกโรงเตือนผถห.EICศึกษาข้อมูลก่อนโหวตซื้อ“ส ธนา มีเดีย”

จากกรณีที่ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาช …


จากกรณีที่ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท ส ธนา มีเดีย จำกัด (STN) ในสัดส่วนร้อยละ 100 จำนวน49,998 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 7,440.30 บาท รวม 372 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 98.90 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องจาก (1) เพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท (2) ช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุน (3) ช่วยให้บริษัทได้ธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา โดยไม่ต้องเริ่มต้นสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่

อย่างไรก็ตาม IFA เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการซื้อหุ้น STN เนื่องจากไม่มีความสมเหตุสมผลในด้านราคา โดยราคาซื้อหุ้น STN 372 ล้านบาท เป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน (238 – 276 ล้านบาท) และหาก STN ต้องทำประกันภัยโครงป้ายทั้งหมดและรับรู้รายได้เฉพาะป้ายโฆษณาที่มีใบอนุญาตเท่านั้นจะส่งผลให้มูลค่าของ STN ลดลงเหลือ 153 ล้านบาท

ขณะที่ STN ยังมีความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ เช่น การขาดความรู้ความชำนาญในธุรกิจ การทำสัญญาระยะสั้นในการเช่าพื้นที่ตั้งโครงป้าย เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างโครงป้ายไม่ครบถ้วน การถูกบอกเลิกสัญญาให้เช่าพื้นที่ตั้งโครงป้ายจากการไม่จัดทำประกันภัยสำหรับโครงป้าย เป็นต้น ซึ่งบางความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ STN อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การทำสัญญาระยะสั้นในการเช่าพื้นที่ตั้งโครงป้าย เอกสารการขออนุญาตก่อสร้างโครงป้ายและการทา ประกันภัยไม่ครบถ้วนทุกโครงป้าย อาจทำให้ STN ถูกบังคับให้รื้อถอนโครงป้ายที่ไม่มีใบอนุญาต รวมทั้งถูกบอกเลิกสัญญาเช่าเนื่องจากไม่จัดทำประกันภัยสำหรับโครงป้าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเห็นของ IFA แล้ว ยังคงเห็นว่าการซื้อหุ้น STN มีความเหมาะสม โดยให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นของ EIC ศึกษาข้อมูลและรายงานความเห็น IFA อย่างรอบคอบและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Back to top button