ผถห. EIC ไฟเขียว เพิ่มทุนกว่า 800 ลบ. เทคฯ “ส.ธนา มีเดีย” จองซื้อ 4-8 ก.ย.

ผถห. EIC ไฟเขียว เพิ่มทุนกว่า 800 ลบ. เทคฯ "ส.ธนา มีเดีย" กำหนดจองซื้อ 4-8 ก.ย.60


บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ EIC เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วานนี้ (8 ส.ค.60) มีมติอนุมัติวาระต่างๆ คือ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค.60 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย 84,633,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.6709 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ส.ธนา มีเดีย จำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 136,350,972 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.9263

จากนั้นที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,485,294,461 บาท เป็น 907,671,015 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 577,623,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 149,380,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5128

ต่อมาที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 5,363,691,677 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็น 1.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,502,517,315 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 5 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาหุ้นละ 0.15 บาท

2.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,556,674,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 หรือ EIC-W4  และ 3.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 304,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 หรือ EIC-W2 จำนวน 280,000,000 หุ้น

และการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (EIC-W3) จำนวน 24,500,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วยจำนวน 154,612,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8428

โดยบริษัทฯและที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 4 (EIC-W4) จำนวนไม่เกิน 1,556,674,362 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ทำการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 9 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 4 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้กำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 0.15 บาท และอัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน 154,629,644 คิดเป็นร้อยละ 98.8540

นอกจากนี้ EIC ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จาก 16-22 ส.ค. 60 เป็นวันที่ 4-8 ก.ย.60 (รวม 5 วันทำการ) ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในที่ประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลามากขึ้นในการจัดสรรเงินทุนเพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนได้สำเร็จมากขึ้น

Back to top button