กองทุนบัวหลวงดอดเก็บหุ้น SC เพิ่ม 0.04% รวมถือ 15.02%

กองทุนบัวหลวงดอดเก็บหุ้น SC เพิ่ม 0.04% รวมถือ 15.02%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.04% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 1,216,149,870 29.10
2. น.ส.พินทองทา ชินวัตร 1,176,915,495 28.16
3. นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 201,234,375 4.81
4. คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ 117,109,887 2.80
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 116,493,812 2.79

Back to top button