เลขาฯก.ล.ต.คนใหม่ ตั้ง”ธวัชชัย-จอมขวัญ-ปริย” นั่งโฆษกสำนักงาน มีผล 16 พ.ค.นี้

เลขาฯก.ล.ต.คนใหม่ ตั้ง"ธวัชชัย-จอมขวัญ-ปริย" นั่งโฆษกสำนักงาน มีผล 16 พ.ค.นี้


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 3 คน ได้แก่

1.นายธวัชชัย พิทยโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบริษัท และหัวหน้าคณะทำงานประจำเลขาธิการและวิขาการ

2.นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

3.นายปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

ทั้งนี้ให้โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่ชี้แจงข้อมุลและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานต่อสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป และให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรสนับสนุนงานของโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

Back to top button