BUI หวนเทรด SET พรุ่งนี้ ฟาก ตลท.แนะผถห.ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าลงทุน

BUI หวนเทรด SET พรุ่งนี้ ฟาก ตลท.แนะผถห.ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าลงทุน


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุมัติให้หลักทรัพย์ของ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BUI พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย “SP” (Suspension) และ “NC” (Non-compliance) และให้เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ BUI ใน SET กลุ่มธุรกิจการเงินหมวดประกันภัยและประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.63  เป็นต้นไป และกำหนดให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในวันแรกที่กลับมาซื้อขายไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด เพื่อให้หลักทรัพย์ BUI สามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริงนั้น

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลบริษัทได้จากสรุปข้อสนเทศของ BUI ที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63

Back to top button