“จอมทรัพย์ โลจายะ” เก็บหุ้น SUPER เพิ่ม รวมถือเฉียด 20%

"จอมทรัพย์ โลจายะ" เก็บหุ้น SUPER เพิ่ม รวมถือเฉียด 20%


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา นายจอมทรัพย์ โลจายะ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) จำนวน 0.5484% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 19.2272% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button