PK เล็งตั้งบริษัทย่อยในฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย รองรับขยายธุรกิจ


นายปเนต จงวัฒนา เลขานุการบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) หรือ PK เปิดเผยว่ามติที่ประชุมกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโดยหลักการให้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

โดยประเทศฟิลิปปินส์ ทุนจดทะเบียน 500,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ทุนจดทะเบียนเรียกชำระ 250,000 ดอลล่าร์สหรัฐ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องจักร และงานโครงการของบริษัทพัฒน์กล ในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงรับติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อขยายธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์

สำหรับประเทศอินโดนีเซีย ทุนจดทะเบียน 800,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ทุนจดทะเบียนเรียกชำระ 200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ Preventive Maintenance (PM) สำหรับกลุ่มธุรกิจเครื่องทำน้ำแข็ง เพื่อเพิ่มการบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าในประเทศอินโดนีเซีย และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ 

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนและพิจารณาโครงสร้างของบริษัท

 

Back to top button