EASON ควักเงิน 10 ลบ. ซื้อหุ้น “ซี.เอ.เอส กรีน เอนเนอร์จี” ลุยธุรกิจโรงไฟฟ้า


บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) หรือ EASON เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.63 ได้มีมติอนุมัติการร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท ซี.เอ.เอส กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (CAS) เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10% ของทุนจดทะเบียนของ CAS รวมเป็นเงินลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท และคิดเป็นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 0.73% ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

โดยบริษัทจะได้ธุรกิจที่คาดว่าจะมีศักยภาพเข้ามา เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทในธุรกิจอื่น และจะเป็นการขยายตัวของรายได้ในอนาคต

Back to top button