TSE ขายโซลาร์ฟาร์มอุดร 5 MW รับทรัพย์ 213 ลบ.

TSE ขายโซลาร์ฟาร์มอุดร ขนาดกำลังผลิต 5 MW รับทรัพย์ 213 ลบ. นำเงินพัฒนาโครงการใหม่ตามแผนการขยายธุรกิจ


บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE ระบุว่า บริษัท โซล่าร์ วิซิเบิล จำกัด (SV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด 100% ในบริษัท บีเอส โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (BSE) มูลค่า 213 ล้านบาท ให้กับบริษัท บางจัก กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด แบ่งเป็น การชำระเงินค่าหุ้น 84.6 ล้านบาท และเงินกู้ยืมธนาคารและภาระหนี้สินใด ๆ ทั้งหมดของ BSE จำนวน 128.4 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.63

สำหรับ BSE เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจ.อุดรธานี โดยการจำหน่ายหุ้น BSE ครั้งนี้สามารถจำหน่ายได้ราคาที่สูงกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษัท ขณะที่บริษัทจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือนำมาใช้พัฒนาโครงการใหม่เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท

Back to top button