THCOM แต่งตั้ง”ไพบูลย์ ภานุวัฒน์วงศ์”เป็น CEO แทน”ศุภจี สุธรรมพันธุ์”

THCOM แต่งตั้ง"ไพบูลย์ ภานุวัฒน์วงศ์"เป็น CEO แทน"ศุภจี สุธรรมพันธุ์"


บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการลาออกของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ จากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งจะมีผลใน วันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อส่งมอบงานในช่วงเปลี่ยนผ่านให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่

รวมทั้ง อนุมัติตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เสนอแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ เป็นกรรมการบริษัท แทน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

พร้อมทั้ง อนุมัติตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เสนอแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นกรรมการบริษัท แทน นายเอนก พนาอภิชน ที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558

Back to top button