บอร์ด MCOT ไฟเขียวกู้เงิน KBANK เฉียด 700 ลบ. ใช้ปรับแผนบริหารต้นทุน

MCOT กู้เงิน KBANK วงเงินเฉียด 700 ลบ. ใช้ปรับแผนบริหารต้นทุน


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ระบุว่า ที่ประชุมครั้งที่ 16/2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทกู้ยืมเงินธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK

สำหรับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เพื่อใช้สำหรับปรับแผนบริหารต้นทุนโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) ประจำปี 2563 วงเงินกู้ยืม 695.92 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-2.57% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ระยะเวลาการกู้ยืม ไม่เกิน 6 ปี 9 เดือน หรือ 81 งวด โดยกำหนดให้ชำระเงินกู้ทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2570 โดยการชำระคืนเงินต้นทั้งหมด 3 งวด โดยชำระดอกเบี้ยต่างหากทุกสิ้นเดือน

– ชำระเงินต้นงวด เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 254,884,308.90 บาท

– ชำระเงินต้นงวด เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 จำนวน 254,884,308.90 บาท

– ชำระเงินต้นงวด เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2570 จำนวน 186,149,152.47 บาท

สำหรับผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทภาระหนี้สินจะเพิ่มขึ้นตามวงเงินกู้ 695.92 ล้านบาท โดยแยกเป็นผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจำนวน 431.67 ล้านบาท และเงินชดเชยในการทำงานตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จ านวน 264.25 ล้านบาท (เป็นส่วนที่หักจากประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน) โดยจะบันทึกรายการดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2563 (ณ 30 กันยายน 63 อัตราส่วน D/E = 0.86 เท่า)

Back to top button