TK พร้อมปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ใน Q4/58 เริ่มทดลอง 10 สาขานำร่อง

TK ยันความพร้อมปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ใน Q4/58 เริ่มทดลอง 10 สาขานำร่อง


น.ส.ปฐมา พรประภา ประธานบริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TKเปิดเผยว่า บริษัทพร้อมที่จะเดินหน้าธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โดยจะทดลอง 10 สาขานำร่องใน 10 จังหวัด ทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อทดสอบระบบ SOFTWARE

สำหรับนาโนไฟแนนซ์ ถือเป็นนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมและมีความสนใจจะให้บริการสินเชื่อบุคคลแก่ประชาชนที่มีความต้องการใช้เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ แต่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นี้  สามารถให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย รวมกันไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี

ด้านนายประพล พรประภา กรรมการผู้จัดการ TK กล่าวว่า บริษัท ทีเค เงินทันใจ เป็นบริษัทลูกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งก่อตั้งภายใต้กลุ่ม TK เพื่อดำเนินธุรกิจบริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ โดยมีทุนจดทะเบียนที่ 50 ล้านบาท และภายใต้ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทฯ สามารถกู้ยืมได้อีก 7 เท่าของทุนจดทะเบียน เมื่อรวมกับทุนจดทะเบียนแล้ว จะทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ได้ในวงเงิน 400 ล้านบาท

โดย ทีเค เงินทันใจ นี้เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ โดยไม่สามารถให้บริการรับฝากเงินได้เหมือนกับสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชนมีส่วนให้บริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก โดยบริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นี้ ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีเม็ดเงินกระจายสู่ธุรกิจรากหญ้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ ธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ จะเพิ่มต้นทุนการบริหารจัดการเพียงเล็กน้อยเนื่องจากลูกค้าเช่าซื้อหลักของ TK คือกลุ่มลูกค้ารถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันกับลูกค้านาโนไฟแนนซ์ อีกทั้ง TK มีฐานข้อมูลลูกค้ากว่า 3 ล้านราย อีกทั้ง TK มีสาขา 90 แห่งใน 53 จังหวัดและมีความชำนาญในการให้บริการลูกค้ารายย่อยตลอด 43 ปีที่ผ่านมา

Back to top button