IT ลุยฟ้อง-ไล่ออกพนักงานทุจริต ทำสูญเงิน 90 ลบ. บันทึกสำรองจ่ายงบฯ ปี 63

IT ลุยฟ้อง-ไล่ออกพนักงานทุจริต ทำสูญเงิน 90 ลบ. บันทึกสำรองจ่ายงบฯปี 63 ยันไม่กระทบธุรกิจ


บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ IT ขอแจ้งปัญหาเรื่องกรณีการประพฤติทุจริตของพนักงานของบริษัทผ่านระบบการรับชำระเงินจากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 90 ล้านบาท โดยจะมีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำรองความเสียหายเต็มจำนวนในงบการเงินประจำปี 2563

ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบและควบคุมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวแล้ว บริษัทได้เลิกจ้างพนักงานรายดังกล่าว และจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด เพื่อติดตามเรียกคืนเงินที่สูญเสียไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ได้มากที่สุด แม้ว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นจะไม่ปรากฏข้อบกพร่องในสาระสำคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท แต่บริษัทได้ทำการทบทวน แก้ไข และปรับปรุงระบบการรับชำระเงินจากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นได้อีก

ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่า กรณีการประพฤติทุจริตของพนักงานของบริษัทผ่านระบบการรับชำระเงินจากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัทที่ตรวจพบนี้ ไม่กระทบต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันได้

Back to top button