IP เซ็น MOU “ม.อ.” ร่วมวิจัย-สารสกัดกระท่อม สู่ “อาหารเสริม-ยา”

IP เซ็น MOU “ม.อ.” ร่วมวิจัย-สารสกัดกระท่อม สู่ “อาหารเสริม-โภชนบำบัด-ยา-ผลิตภัณฑ์สุขภาพ”  บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 5 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 โดยได้รับการสนับสนุนจาก (บพข.)


บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับกระท่อม และ สารสกัดจากกระท่อม สู่การผลิตที่ได้มาตรฐานและนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการเป็นอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ

โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 5 ปี จนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อทำการพัฒนาเกี่ยวกับพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

สำหรับการร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อประโยชน์ด้านสุขภาวะให้กับประชาชนที่ยังไม่มี หรือ เข้าไม่ถึงผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ รวมถึงนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวิวิทยาศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพต่อไป

Back to top button