“ปลัดมหาดไทย” ร่อนหนังสือถึงผู้ว่าฯ หนุนฉีดวัคซีนพนง.-ครอบครัว “ไทยเบฟ” กว่า 7 หมื่นราย

“ปลัดมหาดไทย” ส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯทุกจังหวัด ให้สนับสนุนวัคซีนกับพนักงานและครอบครัวพนักงาน "ไทยเบฟ"


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามหนังสือด่วนที่สุด มท. 0230/ 3464 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า

ด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จํานวน 43,200  คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 28,244  คน ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสําเนาหนังสือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ที่ สกอ. ๖๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดําเนินงานในภูมิภาคต่าง ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับพนักงาน และครอบครัวของพนักงานของบริษัทฯ จึงให้จังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา สนับสนุนวัคซีนฯ ให้บริษัทฯ ด้วยแล้ว

Back to top button