บอร์ด LPH เคาะขายหุ้นซื้อคืน 30 ล้านหุ้น เริ่ม 9 ส.ค-17 ก.ย. 64

บอร์ด LPH เคาะขายหุ้นซื้อคืน 30 ล้านหุ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564


บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)  หรือ LPH  เปิดเผยว่า ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ 23 กรกฎาคม 2564  ได้มีมติอนุมัติกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ซึ่งบริษัทได้ทําการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นตามโครงการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 30 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ภายใต้บังคับแห่งกฎกระทรวง กําหนดให้จําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายหลังพ้นกําหนด 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี บริษัทฯ จึงขอแจ้งกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

Back to top button