“เจ้าหนี้” ไฟเขียว NOK ฟื้นฟูกิจการ-ชง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” นำทีมบริหารแผน

"เจ้าหนี้" เห็นชอบ NOK ฟื้นฟูกิจการต่อพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ พร้อมเสนอ 4 ผู้บริหารแผน นำทีม “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” ทั้งนี้ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟนฟูกิจการในวันที่ 26 สิงหาคม 2564


บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ตามที่ศาลล้มละลายกลางให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำ แผนตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และบริษัทได้นำเสนอส่งแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น

บริษัทขอรายงานว่าในวันนี้(วันที่ 4 สิงหาคม 2564) เจ้าพนักงานพิทัษ์ทรัพย์ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมได้มติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 76.72 ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการที่ผู้ทำแผนได้ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 1 ฉบับที่บริษัทได้ยืนต่อเจ้าหน้าที่พนักงานพิทักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ส่งผลให้บริษัทฯจะมีผู้บริหารแผนที่ถูกนำเสนอดังนี้

1.นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

2.นายไต้ ชอง อี

3.นายปริญญา ไววัฒนา

4.นายชวลิต อัตถศาสตร์

ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวนเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ซึ่งบริษัทจะ รายงานความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

Back to top button