ตลท.ปลด H หุ้น GRAMMY หลังแจงโอนบิ๊กล็อต 426.77 ล้านหุ้น สู่ “โฮลดิ้ง”

ตลท.ปลด H หุ้น GRAMMY หลังแจง"กลุ่มดำรงชัยธรรม” โอนบิ๊กล็อต 426.77 ล้านหุ้น สู่ “โฮลดิ้ง” เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัว และรองรับการกํากับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว


บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY  เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดขึ้นเครื่องหมาย H ตั้งแต่เวลา 11:45น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หลังบริษัทเปิดเผยเปิดเผยสารสนเทศสำคัญกรณีการซื้อขายรายใหญ่ (Tradereport-Big lot) 10 รายการ จำนวน 426.77 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 52.05% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

โดย GRAMMY  ระบุว่า บริษัทฯได้รับแจ้งว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวดำรงชัยธรรมได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการโอนหุ้นที่กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่ทั้งหมด ให้แก่ บริษัท ฟ้า ดำรงชัยธรรม จำกัด (“บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว เพื่อปรับ โครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัวดำรงชัยธรรม และรองรับการกำกับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว โดยได้มีการโอนหุ้น ในบริษัทฯ ให้แก่ บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554

การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทฯ โดย บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม จากการโอนหุ้นครั้งนี้ทำให้ บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม ได้เข้ามาถือหุ้นใน บริษัทฯ ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 52.05 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ ทั้งนี้ การถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว กลุ่มผู้ถือหุ้นยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เพียงแต่การ ถือหุ้นจะเป็นการถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่าน บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด รายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ในการนี้ บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม และกลุ่มผู้ถือหุ้นจะรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ (แบบ 59) (แล้วแต่กรณี) ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นยังได้แจ้งต่อบริษัทฯ ว่า บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม และกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไข เพิ่มเติม) โดย บ. ฟ้า ดำรงชัยธรรม และกลุ่มผู้ถือหุ้นได้รับการผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ไม่เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ กรกำหนดและดำเนินนโยบายของบริษัทฯ แต่อย่างใด ในการนี้ อำนาจในการบริหารจัดการบริษัทฯ ยังคงเดิม

 

Back to top button