CHO วางโรดแมพ 10 ปี สู่ CHO Tech Riders 2030 ชู 3 กลุ่มธุรกิจ 11 โครงการหนุน-เล็งเข้า SET

CHO วางโรดแมพ 10 ปี สู่ CHO Tech Riders 2030 ชู 3 กลุ่มธุรกิจ 11 โครงการหนุน-เล็งเข้า SET พร้อมสร้างความยั่งยืนของรายรับ-กำไรให้บริษัทในอนาคต


บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ตามที่บริษัทได้มีแผน Road map เดิมที่เรียกว่า CHO 2023 ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) โดยที่ผ่านมาได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน CHO 2023 มาได้เป็นอย่างดี เช่นการพัฒนาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง OPV ลำที่ 2 การสร้างระบบ ERP on Cloud เพื่อสร้างให้เกิด Resilience ในสถานการณ์วิกฤติ การจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ การส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่ การสร้างสินค้าใหม่ในลักษณะการทำเมืองให้เป็นสินค้า และการพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีที่จะเตรียมเคลื่อนที่ไปสู่อนาคต เช่น EV Charging Station การวิจัยและพัฒนารถบรรทุก และรถโดยสารไฟฟ้า การพัฒนาสินค้าเดิมที่เกี่ยวกับสนามบินให้เป็นไฟฟ้า การสร้างนวัตกรรม CHO Smart Transit (รถโดยสารอัจฉริยะ) และการเตรียมรับการซ่อมบำรุงระบบ Logistics ในอนาคต CHO สิบล้อ 24 ศูนย์ซ่อมที่ทันสมัย

ทั้งนี้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเครื่องยืนยันว่า CHO มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ทุกคนพร้อมในทุกมิติที่จะปรับตัวสู่โลกแห่งอนาคต สิ่งต่าง ๆ ที่เตรียมการมานั้นเป็นรากฐานที่สำคัญในการที่ CHO จะนำไปสู่การวางแผน Road map ต่อไป10 ปีข้างหน้านับจากนี้ไป ซึ่งเรียกว่า “CHO Tech Riders 2030”

โดยที่มา CHO Tech Riders 2030 เริ่มต้นปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) เป็นการระดมความคิดเห็นโดยใช้หลักสูตร Simplify Strategic Planning โดยให้พนักงานกับผู้บริหารทุกคนเข้าร่วมกระบวนการ ใช้เวลาทั้งหมดกว่า 2,500 ชั่วโมง โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท และข้อมูลจากที่ปรึกษาภายนอก สุดท้ายมีการอบรมโดยใช้หลักสูตร On-line จากต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าใจถึงธุรกิจแห่งอนาคต แนวโน้มของ MEGA Trends โดยใช้เวลาทำการอบรมทั้งหมด เป็นระยะเวลา 4 เดือน ทุกคนเข้าใจถึงหลักการของ Blue Ocean, ECO System, Digital Transformation, Block Chain และ Strategic Thinking สุดท้ายมาร่วมออกแบบธุรกิจของบริษัทในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ส่งมอบมูลค่าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน สร้างเศรษฐกิจที่ดี ยั่งยืน สร้างประโยชน์ต่อสังคม และดีต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

โดยปฏิบัติการ CHO Tech Riders 2030 เป็นการเปลี่ยนผ่านจากบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมให้เข้าสู่บริษัทเทคโนโลยี โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละประมาณ 3 ปีเศษ รวมระยะเวลา 10 ปี โดย CHO ได้เริ่มพัฒนาโครงสร้างนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) สินค้าของบริษัทจะถูกจัดกลุ่มใหม่ เป็นสินค้าเดิมที่บริษัทเคยทำมา และสินค้าใหม่ที่เตรียมการเพื่ออนาคต ที่เกิดจากประสบการณ์ ร่วมกับการวิจัยและพัฒนา ก่อให้เกิดสินค้าใหม่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

โดยที่ CHO ตั้งเป้าว่าจะย้ายกลุ่มจากกลุ่มอุตสาหกรรม ไปเป็นกลุ่มเทคโนโลยี และย้ายจาก mai ไปสู่ SET ในอนาคตข้างหน้า รวมถึงการปรับโครงสร้างของบริษัทให้เหมาะสมตามสถานการณ์ของอนาคต

สำหรับการจัดกลุ่มสินค้าของ CHO ในอีก 10 ปีข้างหน้า ก็จะมีการปรับเป็นสามกลุ่ม โดยจะมีสินค้า กลุ่มเดิม กลุ่มใหม่ และกลุ่มอนาคต โดยกลุ่มเดิมจะมี 4 โครงการใหญ่ กลุ่มใหม่จะมี 4 โครงการใหญ่ และกลุ่มอนาคตอีก 3 กลุ่มโครงการใหญ่

กลุ่มเดิม ศูนย์ซ่อมครบวงจร 24 ชั่วโมง สิบล้อ 24 ยังสามารถเสริมเทคโนโลยีทำให้มีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต งานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ยังคงรักษาไว้เนื่องจากสินค้า เช่นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง OPV ยังมีศักยภาพที่จะสามารถทำการส่งออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ ได้ การจัดการเดินรถโดยสารแบบครบวงจร ด้วยระบบ CHO Smart Transit “CST” ยังคงเป็นโอกาสที่ดี

เนื่องจากเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีเสริม ทำให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ อุตสาหกรรม Ground Support Equipment “GSE” ในสนามบิน ซึ่ง CHO เป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านนี้อยู่ คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากโควิด โดย CHO มีการวิจัย และพัฒนาให้เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

กลุ่มใหม่อุตสาหกรรมระบบราง และการบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit “LRT”) อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าส าหรับอนาคต ปัจจุบันมีการร่วมพัฒนาทั้งรถยนต์เชิงพาณิชย์ทุกขนาด รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน การ

จัดการระบบ Back End โดยใช้เทคโนโลยี Block Chain เช่นระบบตั๋วรถโดยสาร และการบริหารจัดการระบบ EV Charging Station อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเมือง Smart City ทั้ง 7 ด้าน

กลุ่มอนาคต METAVERSE ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวันนี้โลกก าลังเกิดขึ้นอีกดินแดนหนึ่ง คือโลกเสมือนจริงทางดิจิทัล ที่ใช้ AR VR เข้าไปทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสร้างอาชีพในโลกดังกล่าว ซึ่ง CHO ได้ศึกษา และได้เริ่มร่างแผนธุรกิจในลักษณะนี้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว ทั้งนี้รวมถึง FINTECH, DeFi, NFT. ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงินแห่งอนาคต มีโครงการที่ CHO ได้เริ่มทดสอบดำเนินการในส่วนนี้ไปแล้ว ที่จะเป็นการเชื่อมต่อกับโลก METAVERSE แบบไร้รอยต่อ เช่นการนำทรัพย์สินที่มีทะเบียนในปัจจุบันมาแปลงเป็น NFT เป็นต้น และในส่วน EV Autonomous (ยานยนต์ไร้คนขับ) เป็นการวิจัยต่อยอดจากการพัฒนารถไฟฟ้า และได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างยานยนต์ไร้คนขับซึ่งจะมีการทดสอบในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2023)

โดย CHO คาดว่าผลจากการก้าวตามแผน CHO Tech Riders 2030 นั้นจะทำให้ทางบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศน์รถไฟฟ้าของประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งจะเปลี่ยนจากกลุ่มอุตสาหกรรมปัจจุบัน คือ สินค้าอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มเทคโนโลยีในอนาคต โดยสินค้าอนาคต การก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม METAVERSE และ FINTECH นั้น จะทำให้ทาง CHO สามารถสร้างรายได้จาก Virtual Income ที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนของรายรับ และกำไรให้กับ CHO โดย CHO จะเป็นบริษัทที่พร้อมก้าวทันกับอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป

Back to top button